česky  •  English    

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  Lucie Koliševová
  IČ: 01219405
  se sídlem: Klapálkova 3137/14, Praha 4, 149 00
  zapsaná v Živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 11

  Kontaktní údaje:
  e-mail: info@studiometlicka.cz
  telefon: +420 737 627 625
  web: www.studiometlicka.cz
  (dále jen „prodávající“ či „poskytovatel“)

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která objednáním kurzu uzavírá smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.studiometlicka.cz. „Účastníkem kurzu“ se v rámci těchto obchodních podmínek rozumí kupující či jím označená osoba.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o kurzech a cenách

 1. Informace o kurzech, včetně uvedení cen kurzů, jsou uvedeny u jednotlivých kurzů na webovém rozhraní. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace kurzů umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto kurzů.
 3. Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere typ a datum kurzu a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny kurzu v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky

 1. Cenu kurzu dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  ●      bezhotovostně platební kartou (do rozhraní platební brány kupující zadá číslo karty, datum platnosti a CVC kód; platba je zabezpečena standardem 3D Secure, kupující tak bude požádán o zadání číselného kódu, který obdrží v SMS od své banky),
  ●      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platebních tlačítek bank (platební brána kupujícího přesměruje do jeho internetového bankovnictví, kam se přihlásí a poté potvrdí již připravený platební příkaz).
 2. Platba kartou a platba prostřednictvím platebních tlačítek bank je zajišťována prostřednictvím platební brány společnosti Comgate a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), licencované Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Kontaktní údaje provozovatele platební brány jsou: Comgate a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové; e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel:  +420 228 224 267.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před konáním kurzu není zálohou.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. 

V. Změny a zrušení smlouvy

 1. V případě změny či zrušení účasti na kurzu je kupující povinen neodkladně emailem kontaktovat prodávajícího. Na odstoupení od smlouvy nemá kupující v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku právo. Podnikatel nebo právnická osoba nemá právo od smlouvy odstoupit. Případné změny a zrušení smlouvy tedy závisí na individuální dohodě kupujícího s prodávajícím. Rezervace termínu kurzu s využitím dárkového voucheru je závazná a nelze ji změnit. 
 2. Prodávající si vyhrazuje právo provést změny údajů kurzů na webovém rozhraní (zejména termín či obsah kurzu). Prodávající je povinen kupujícího o těchto změnách informovat emailem, kupující má v případě nesouhlasu s těmito změnami právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Prodávající má právo kurz přesunout či zrušit v případě neočekávaných a nepředvídatelných událostí (stávka, poškození prostor konání kurzů, nemoc lektora atd.) a rovněž v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků (tj. méně než 4).
 4. Při odstoupení od smlouvy či při zrušení kurzu prodávajícím bude kurzovné neprodleně vráceno na účet uvedený kupujícím.
 5. V případě, že se účastník na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení ceny kurzu.
 6. Pokud kurz neproběhne dle smluvních podmínek, je kupující oprávněn vady kurzu reklamovat, a to písemnou formou nejpozději do 7 dnů od skončení kurzu (kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci I. obchodních podmínek). Reklamace bude vyřízena do 10 pracovních dnů od obdržení a bude-li shledána odůvodněnou, bude kupujícímu poskytnuta odpovídající kompenzace.  

VI. Práva a povinnosti stran

 1. Účastník kurzu je povinen respektovat pokyny lektora, dodržovat pravidla bezpečnosti práce a chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob. V opačném případě má poskytovatel právo účastníka z kurzu vyloučit bez nároku na vrácení ceny.
 2. Poskytovatel nese odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání kurzu. Pokud dítě vyzvedává z kurzů jiná osoba než zákonný zástupce, poskytovatel musí být o této skutečnosti informován emailem.
 3. Veškeré materiály poskytnuté během kurzu jsou chráněny autorským právem. Jejich obsah nesmí být šířen dále bez souhlasu poskytovatele.
 4. Účastník kurzu má povinnost před konáním kurzu sdělit poskytovateli potravinové alergie či jiné zdravotní problémy, které mohou mít vliv na průběh kurzu. Poskytovatel má právo odepřít účast na kurzu osobě, která vykazuje znaky akutního či infekčního onemocnění, a to bez nároku na vrácení ceny.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo pro účely propagace svých služeb pořizovat obrazové a audiovizuální záznamy z kurzů, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků kurzů. Svou účastí dává účastník kurzu svolení se zachycením a rozšiřováním své podoby ve smyslu § 84 a § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné. 

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících kurzů a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na www.studiometlicka.cz. 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji kurzů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26. 7. 2020